Audyt dokumentacji projektowej

Audyt dokumentacji projektowej – czyli architekt nie tylko rysuje.

Audyt dokumentacji projektowej polega na kontroli dokumentacji technicznej pod względem merytorycznym i formalnym. Czasem sprawdzenie projektu jest wymagane przez Inwestora, czasem dokumentacja się przedawnia, zamierzenie budowlane nieznacznie zmienia zakres lub występują problemy na etapie realizacji Inwestycji.

Każdy ma prawo się pomylić i ma obowiązek niezwłocznie usunąć wykazane błędy lub złożyć stosowne wyjaśnienia. W tym celu Autor projektu jest zawsze informowany o fakcie przeprowadzania audytu. Nieprawidłowości często wynikają nie z winy projektanta a są skutkiem dynamicznie wprowadzanych zmian w prawie lub zmian zamierzenia budowlanego, które na bieżąco wymaga weryfikacji.

Co audyt dokumentacji weryfikuje?

Dokumentację projektową  sprawdzamy zakresie kompletności i zgodności z udzielonym pozwoleniem na budowę, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzją o Warunkach Zabudowy. Standardowo weryfikowana jest zgodność przyjętych rozwiązań z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz wymaganiami Inwestora.

Szczególnie ważne jest sprawdzenie zgodności z przepisami szczególnymi dotyczącymi np. bezpieczeństwa pożarowego lub spełnienia wymogów higieniczno – sanitarnych, szczególnie w odniesieniu do zmian ustawodawczych wprowadzonych po uzyskaniu pozwolenia na budowę a przed realizacją Inwestycji. Ocenie podlega również racjonalność przyjętych rozwiązań pod względem opłacalności Inwestycji, udzielonych gwarancji, parametry dobranych materiałów a nawet wykonalność zamierzonych robót.

W przypadku określonych warunków finansowania Inwestycji sprawdzane jest spełnienie w dokumentacji projektowej wymagań szczególnych wynikających z warunków kredytowania Inwestycji lub konkretnego Programu Dofinansowania.

Efektem przeprowadzonego Audytu jest Raport kontrolny (sprawozdanie), zawierający wyniki audytu i ewentualne sugestie zmian rozwiązań projektowych, mogące się przyczynić do uniknięcia błędów i nieprawidłowości na etapie wykonawstwa.